سوره

سورة كافرون
بصوت القارئ احمد الحذیفی
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود

آيات سورة كافرون بصوت القارئ احمد الحذیفی