سوره

سورة كافرون
بصوت القارئ علی حجاج السویسی
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود

آيات سورة كافرون بصوت القارئ علی حجاج السویسی