سوره

سورة كافرون
بصوت القارئ محمود خلیل الحصری
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود

آيات سورة كافرون بصوت القارئ محمود خلیل الحصری