سوره

سورة قدر
بصوت القارئ محمود خلیل الحصری
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود

آيات سورة قدر بصوت القارئ محمود خلیل الحصری