سوره

سورة فاتحه
بصوت القارئ سهل بن زین یاسین
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود

آيات سورة فاتحه بصوت القارئ سهل بن زین یاسین