سوره

سورة تكاثر
بصوت القارئ سهل بن زین یاسین
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود

آيات سورة تكاثر بصوت القارئ سهل بن زین یاسین