سوره

سورة قریش
بصوت القارئ سهل بن زین یاسین
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود

آيات سورة قریش بصوت القارئ سهل بن زین یاسین