سوره

سورة فلق
بصوت القارئ سهل بن زین یاسین
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود

آيات سورة فلق بصوت القارئ سهل بن زین یاسین