سوره

سورة قدر
بصوت القارئ سهل بن زین یاسین
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود

آيات سورة قدر بصوت القارئ سهل بن زین یاسین