سوره

سورة بینه
بصوت القارئ سهل بن زین یاسین
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود

آيات سورة بینه بصوت القارئ سهل بن زین یاسین