سوره

سورة کتاب,صوتی,قرآن,قرآن,MP3,عبدالرشید,صوفی
بصوت القارئ توفیق الصایغ
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود