سوره

سورة کتاب,صوتی,قرآن,قرآن,MP3,ادریس,ابکر
بصوت القارئ ولید بن محمد النائحی
برواية روايت قالون از نافع از طریق ابی نشیط
pause
play
دانلود