Nasser Al obaid - Riwayar Hafsu daga Asim - Riwayar Hafsu daga Asim

Heart Outline icon
 • Play icon
  007
  Al-A'araf
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  013
  Ra'ad
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  014
  Ibrahim
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  015
  Kayan,karatun,Kur'ani,na,Kur'ani,Quran,Quran,Kayan,karatun,Kur'ani,na,Kur'ani,Quran,Quran,Salah,Alhashim
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  025
  Al-Furkan
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  026
  As-Shu'ara
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  027
  An-Naml
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  040
  Ghafir
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  041
  Fussilat
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon