സൂറ

سورة അന്‍കബൂത്‌
بصوت القارئ Muhammad Abu Sneina
برواية നാഫിഇല് നിന്ന് ഖാലൂന് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്