Surah

سورة สูเราะฮฺ อะบะสะ
بصوت القارئ Ahmad Issa Al Masaraawi
برواية กิรออะฮฺ ยะอฺกูบ อัล-หัฎเราะมีย์ ด้วยริวายะฮฺ ของ รุวัยส์ และ ราวหฺ