Ahmad Alhuthaifi - Rewayat Hafs A'n Assem - Rewayat Hafs A'n Assem

Heart Outline icon
 • Play icon
  001
  Al-Fâtiha
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  014
  Si Propeta Ibrahim
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  015
  Ang Mabatong Lupain
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  017
  Ang mga Angkan ni Israel
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  018
  Ang Yungib
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  019
  Si Maria
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  021
  Ang mga Propeta
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  022
  Ang Itinakdang Paglalakbay sa
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  023
  Ang mga Mananampalataya
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  026
  Ang mga Makata
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  027
  Ang mga Langgam
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  029
  Ang Gagamba
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  032
  Ang Pagpapatirapa
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  035
  Ang Lumikha
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  038
  Sad
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  044
  Ang Usok
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  045
  Ang Pagluhod
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  049
  Ang mga Tirahan
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  050
  Qaf
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  055
  Ang Mapagpala
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  056
  Ang Pangyayari
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  057
  Ang Bakal
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  062
  Ang Biyernes
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  063
  Ang mga Mapagkunwari
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  064
  Ang Kapwa Pagkatalo at Pagkapa
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  065
  Ang Diborsiyo
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  066
  Ang Ipinagbabawal
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  072
  Ang Jinn
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  073
  Ang Nakabalabal sa Damit
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  074
  Ang Nakabalot
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  075
  Ang Pagkabuhay-Muli
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  076
  Ang Tao
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  077
  Ang mga Ipinadala
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  083
  Ang mga Mandaraya
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  084
  Ang Pagkalansag
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  085
  Ang Malalaking Buntala
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  086
  Ang Panggabing Panauhin
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  087
  Ang Kataas-taasan
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  088
  Ang Nakapananaig
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  089
  Ang Bukang-Liwayway
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  090
  Ang Lungsod
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  091
  Ang Araw
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  092
  Ang Gabi
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  093
  Ang Umaga
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  094
  Ang Pagpapalawak
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  095
  Ang Igos
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  096
  Ang Namumuong Dugo
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  097
  Ang Gabi ng Kahatulan
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  098
  Ang Maliwanag na Katibayan
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  099
  Ang Lindol
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  100
  Ang mga Rumaragasa
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  101
  Ang Araw ng Malakas na Hiyawan
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  102
  Ang Paglikom
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  103
  Ang Panahon
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  104
  Ang Mapanirang-Puri
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  105
  Ang Elepante
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  106
  Ang Tribo ng Quraish
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  107
  Ang Pangangailangan ng Kapuwa
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  108
  Ang Kasaganaan
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  109
  Ang mga Nagtatakwil ng Pananam
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  110
  Ang Tagumpay
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  111
  Ang Apoy / Ang Hibla
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  112
  Ang Kadalisayan ng Pananampala
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  113
  Ang Madaling-araw
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  114
  Ang Sangkatauhan
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon