Abdullah Albuajan - Rewayat Hafs A'n Assem - Rewayat Hafs A'n Assem

Heart Outline icon
 • Play icon
  001
  Al-Fâtiha
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  008
  Ang mga Labi ng Digmaan
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  010
  Si Propeta Jonah
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  011
  Si Propeta Hud
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  012
  Si Propeta Jose
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  013
  Ang Kidlat
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  014
  Si Propeta Ibrahim
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  015
  Ang Mabatong Lupain
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  017
  Ang mga Angkan ni Israel
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  018
  Ang Yungib
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  019
  Si Maria
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  020
  Ta Ha
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  021
  Ang mga Propeta
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  022
  Ang Itinakdang Paglalakbay sa
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  023
  Ang mga Mananampalataya
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  024
  Ang Liwanag
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  025
  Ang Panuri
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  026
  Ang mga Makata
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  028
  Ang Salaysay
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  029
  Ang Gagamba
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  030
  Ang mga Romano
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  032
  Ang Pagpapatirapa
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  033
  Ang mga Magkakaanib
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  034
  Ang Sheba
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  035
  Ang Lumikha
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  039
  Ang mga Pangkat
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  040
  Ang Mapagpatawad
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  041
  Ang Masusing Pagpapaliwanag
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  042
  Ang Sanggunian
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  043
  Ang mga Palamuting Ginto
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  048
  Ang Tagumpay
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  049
  Ang mga Tirahan
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  050
  Qaf
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  055
  Ang Mapagpala
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  056
  Ang Pangyayari
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  057
  Ang Bakal
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  060
  Ang Babaing Sisiyasatin
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  062
  Ang Biyernes
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  063
  Ang mga Mapagkunwari
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  064
  Ang Kapwa Pagkatalo at Pagkapa
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  065
  Ang Diborsiyo
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  066
  Ang Ipinagbabawal
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  067
  Ang Kaharian
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  068
  Ang Panulat
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  069
  Ang Tiyak na Mangyayari
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  073
  Ang Nakabalabal sa Damit
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  075
  Ang Pagkabuhay-Muli
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  076
  Ang Tao
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  078
  Ang mga Balita
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  079
  Ang mga Humuhugot
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  080
  Siya'y Nangunot-Noo
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  081
  Ang Pagtiklop
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  082
  Ang Pagkabiyak
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  083
  Ang mga Mandaraya
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  084
  Ang Pagkalansag
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  085
  Ang Malalaking Buntala
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  086
  Ang Panggabing Panauhin
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  087
  Ang Kataas-taasan
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  088
  Ang Nakapananaig
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  089
  Ang Bukang-Liwayway
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  090
  Ang Lungsod
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  091
  Ang Araw
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  092
  Ang Gabi
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  093
  Ang Umaga
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  094
  Ang Pagpapalawak
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  095
  Ang Igos
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  097
  Ang Gabi ng Kahatulan
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  099
  Ang Lindol
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  100
  Ang mga Rumaragasa
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  101
  Ang Araw ng Malakas na Hiyawan
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  102
  Ang Paglikom
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  103
  Ang Panahon
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  104
  Ang Mapanirang-Puri
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  105
  Ang Elepante
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  106
  Ang Tribo ng Quraish
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  107
  Ang Pangangailangan ng Kapuwa
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  108
  Ang Kasaganaan
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  109
  Ang mga Nagtatakwil ng Pananam
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  110
  Ang Tagumpay
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  111
  Ang Apoy / Ang Hibla
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  112
  Ang Kadalisayan ng Pananampala
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  113
  Ang Madaling-araw
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  114
  Ang Sangkatauhan
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon