Surah

سورة Ang Kadalisayan ng Pananampala
بصوت القارئ Mahmoud Khalil Al-Hussary
برواية Rewayat Hafs A'n Assem
pause
play
Pag-download

آيات سورة Ang Kadalisayan ng Pananampala بصوت القارئ Mahmoud Khalil Al-Hussary