Mansour Al-Salemi - Rewayat Hafs A'n Assem - Rewayat Hafs A'n Assem

Heart Outline icon
 • Play icon
  036
  Ya Sin
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  044
  Ang Usok
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  045
  Ang Pagluhod
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  046
  Ang mga Nakalikong Bunton ng B
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  049
  Ang mga Tirahan
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  050
  Qaf
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  051
  Ang mga Hanging Nagkakalat
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  052
  Ang Bundok
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  053
  Ang Bituin
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  054
  Ang Buwan
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  055
  Ang Mapagpala
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  056
  Ang Pangyayari
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  057
  Ang Bakal
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  058
  Ang Nakikipagtalong Babae
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  059
  Ang Pagtitipun-tipon
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  060
  Ang Babaing Sisiyasatin
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  061
  Ang Hanay
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  062
  Ang Biyernes
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  063
  Ang mga Mapagkunwari
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  064
  Ang Kapwa Pagkatalo at Pagkapa
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  065
  Ang Diborsiyo
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  066
  Ang Ipinagbabawal
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  067
  Ang Kaharian
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  068
  Ang Panulat
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  069
  Ang Tiyak na Mangyayari
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  070
  Ang mga Landas ng Pag-akyat
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  071
  Si Propeta Noah
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  072
  Ang Jinn
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  073
  Ang Nakabalabal sa Damit
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  074
  Ang Nakabalot
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  075
  Ang Pagkabuhay-Muli
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  076
  Ang Tao
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  077
  Ang mga Ipinadala
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  078
  Ang mga Balita
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  079
  Ang mga Humuhugot
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  080
  Siya'y Nangunot-Noo
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  081
  Ang Pagtiklop
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  082
  Ang Pagkabiyak
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  084
  Ang Pagkalansag
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  085
  Ang Malalaking Buntala
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon