سوره

سورة عصر
بصوت القارئ محمود خلیل الحصری
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود

آيات سورة عصر بصوت القارئ محمود خلیل الحصری