سوره

سورة منافقون
بصوت القارئ خالدبن سلیمان آل مهنا
برواية روایت حفص از عاصم
pause
play
دانلود

آيات سورة منافقون بصوت القارئ خالدبن سلیمان آل مهنا