ഇബ്റാഹീം അല് അസീരി - ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്