തത്സമയ റേഡിയോ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുക

മുഴുവൻ ഖുറാനും ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക

File Comments Download Added Size Seeders Leechers Completed
downloads.Al-Qari_Yassen_update2_(MP3_Quran) -- torrent 20/07/2020 698.46 MB 7 1 54
downloads.Fares Abbad _update3 -- torrent 05/07/2020 1.48 GB 16 1 150
downloads.Khalid_Aljleel_Update2_(MP3_Quran) -- torrent 15/05/2020 1.69 GB 18 1 342
Maher Shakhashero (Update2) (MP3 Quran) -- torrent 24/04/2020 1.18 GB 16 0 194
Salah Bukatir (Updated2) -- torrent 10/11/2019 1.27 GB 33 0 1,223
Ahmad Khalil Shaheen (MP3 Quran) -- torrent 14/05/2019 1.55 GB 35 0 1,707
Nasser Almajed (MP3 Quran) -- torrent 27/04/2019 2.95 GB 27 0 928
Hitham Aljadani (MP3 Quran) -- torrent 27/04/2019 551.28 MB 28 0 1,196
Alshamyla Library 1440H - 2019 G -- torrent 20/02/2019 91.01 GB 64 5 7,976
Saleh Al-Sahood Update2 (MP3 Quran) -- torrent 09/12/2018 1.25 GB 25 0 814
Shaik Abu Baker Shatri (MP3 Quran) 1 torrent 23/07/2018 1.40 GB 53 0 4,646
Mustafa Ismail (HD) (MP3 Quran) 2 torrent 15/03/2018 1.54 GB 39 3 3,027
Mohammed Al-Lohaidan (MP3 Quran) 2 torrent 02/03/2018 1.35 GB 36 1 1,754
Tareq Abdulgani daawob(Qalon A\'n Nafi) (MP3 Quran) (Update2) 3 torrent 01/03/2018 669.12 MB 19 0 1,332
Mishary Alafasy (Update4) (MP3 Quran) 5 torrent 28/02/2018 1.60 GB 90 4 15,208
Abdulrahman Aloosi (MP3 Quran) (Update2) -- torrent 27/02/2018 1.48 GB 37 0 2,973
Abdulrahman Al-Majed (MP3 Quran) 1 torrent 12/12/2017 1.28 GB 31 0 1,489
Ibrahim Aldosari (Hafs An Asim) (MP3 Quran) -- torrent 12/12/2017 1.89 GB 25 0 1,052
Rami Aldeais (MP3 Quran) -- torrent 12/12/2017 3.26 GB 23 0 549
Wadeea Al-Yamani (MP3 Quran) -- torrent 12/12/2017 1.56 GB 39 0 3,435
Mohammad Al-Monshed (MP3 Quran) 1 torrent 12/12/2017 1.38 GB 22 0 573
Mohammed Alminshawi Mujawad (Update4) (MP3 Quran) 6 torrent 12/12/2017 4.48 GB 53 2 4,708
Ali Jaber (Update5) (MP3 Quran) 1 torrent 12/12/2017 1.52 GB 46 2 4,428
AbdurRashid Sufi (Khalaf An Hamza) -- torrent 12/12/2017 1.42 GB 27 0 1,501
Salah Alhashim (MP3 Quran) -- torrent 11/12/2017 1.41 GB 21 0 632
Dawood Hamzah (MP3 Quran) -- torrent 11/12/2017 1.09 GB 23 1 723
Ahmed Saber (MP3 Quran) -- torrent 11/12/2017 371.91 MB 22 0 778
Mohammed Siddiq Al-Minshawi ( MURATAL) 8 torrent 25/05/2017 1.55 GB 68 2 12,397
Translation of Quran In Turkish language [PDF file] 2 torrent 02/03/2016 110.31 MB 27 0 1,062
Translation of Quran In Tamil language [PDF file] 2 torrent 02/03/2016 206.22 MB 25 0 505
Translation of Quran In Yoruba language [PDF file] 1 torrent 02/03/2016 117.47 MB 25 0 419
Translation of Quran In Urdu language [PDF file] -- torrent 02/03/2016 220.61 MB 25 0 752
Translation of Quran In Telugu language [PDF file] -- torrent 02/03/2016 145.95 MB 25 0 482
Saud Al-Shuraim (Updated2) 6 torrent 02/03/2016 0.98 GB 63 2 15,373
Mahmoud Khalil Al-Hussary (Updated2) 7 torrent 02/03/2016 2.29 GB 63 1 11,715
Abdullah Al-Kandari (Updated2) -- torrent 02/03/2016 2.83 GB 24 0 1,136
Yasser Aldosari 20 torrent 27/06/2015 1.39 GB 63 1 24,650
Mahmoud Khalil Al-Hussary(Updated2)(WARSH) 5 torrent 26/06/2015 330.35 MB 40 0 11,149
Sayeed Ramadan (Updated2) 1 torrent 26/06/2015 1.34 GB 24 0 1,289
Quran [Germany Translation] (MP3 Quran) 1 torrent 18/04/2015 548.97 MB 30 0 873
Quran [France Translation] (MP3 Quran) 4 torrent 18/04/2015 1.30 GB 37 0 1,727
Mahmoud Khalil Al-Hussary [Bosni Translation] (MP3 Quran) 2 torrent 18/04/2015 3.24 GB 27 0 911
Ali Alhuthafi [Portgues Translation] (MP3 Quran) 1 torrent 18/04/2015 77.43 MB 30 1 906
Ali Alhuthafi [HungariMAJRI Translation] (MP3 Quran) -- torrent 18/04/2015 67.77 MB 28 0 754
Abdullah Basfer [GreecUNANI Translation] (MP3 Quran) -- torrent 18/04/2015 115.05 MB 29 0 751
Abdullah Basfer [Albani Translation] (MP3 Quran) 2 torrent 18/04/2015 68.69 MB 28 0 809
Abdulbasit Abdulsamad [Italian Translation] 3 torrent 18/04/2015 115.57 MB 34 0 2,027
Mohammed Abdulmajeed -- torrent 06/04/2015 1.80 GB 30 0 941
Hani Arrifai (1435 H) 3 torrent 06/04/2015 606.65 MB 33 0 2,233
Ibrahim Aldosari-Warsh An Nafi 2 torrent 21/01/2015 651.06 MB 33 0 4,489
Mousa Bilal -- torrent 19/01/2015 1.21 GB 27 0 1,428
Moeedh Alharthi -- torrent 19/01/2015 1.11 GB 29 0 1,123
Mahmood Al rifai -- torrent 19/01/2015 1.43 GB 25 0 1,475
Tareq Abdulgani Daawob - Qaloon An Nafia -- torrent 18/01/2015 655.19 MB 16 0 1,664
Ahmed Amer 2 torrent 17/01/2015 1.51 GB 29 0 2,310
Quran in Hindi PDF 1 torrent 10/01/2015 160.24 MB 27 0 1,002
Quran in Hungarian PDF -- torrent 10/01/2015 125.14 MB 24 0 507
Quran in Italian PDF -- torrent 10/01/2015 104.96 MB 25 0 641
Quran in Kurdish PDF -- torrent 10/01/2015 95.47 MB 26 0 684
Quran in Russian PDF 1 torrent 10/01/2015 139.86 MB 27 0 719
Quran in Swedish PDF 5 Chapters -- torrent 10/01/2015 20.91 MB 25 0 607
Mohammad Abdullkarem (Warsh An Nafi Men Tariq Abi Baker Alasbahani) 2 torrent 08/01/2015 1.99 GB 31 0 2,333
Muftah Alsaltany (Aldori An Abi Amr) 1 torrent 08/01/2015 1.42 GB 26 0 938
Muftah Alsaltany (AlDorai An Al-Kisaai) -- torrent 08/01/2015 2.00 GB 25 0 870
Muftah Alsaltany (Hafs An Assem) -- torrent 08/01/2015 1.73 GB 28 0 958
Muftah Alsaltany (Ibn Thakwan An Ibn Amer) -- torrent 08/01/2015 1.36 GB 27 0 973
Neamah Al-Hassan 3 torrent 08/01/2015 633.22 MB 26 0 2,304
Yousef Bin Noah Ahmad 2 torrent 08/01/2015 655.60 MB 24 0 1,331
Alhusayni Al-Azazi (Almoalim) -- torrent 07/01/2015 4.93 GB 27 0 1,271
Ahmad Al-Tarabulsi (MP3 Quran) -- torrent 07/01/2015 3.05 GB 26 0 1,744
Ahmad Al-Tarabulsi (Qalon An Nafi) 2 torrent 07/01/2015 1.74 GB 29 0 2,431
Mohammed Osman Khan (from India) 1 torrent 07/01/2015 1.29 GB 27 0 1,090
Addokali Mohammad Alalim (Qalon An Nafi) (MP3 Quran) 2 torrent 07/01/2015 1.47 GB 33 0 3,386
Rashad Alshareef -- torrent 07/01/2015 1.61 GB 28 0 1,789
Jaman Alosaimi -- torrent 07/01/2015 580.08 MB 26 0 1,162
Alfateh Alzubair (Aldori AN ABI AMR) 1 torrent 05/01/2015 609.68 MB 28 0 1,515
Adel Ryyan (updated) -- torrent 04/01/2015 1.33 GB 34 0 2,429
Adel Al-Kalbani 128 bit 1 torrent 31/12/2014 1.15 GB 32 0 3,612
Hatem Fareed Alwaer 4 torrent 31/12/2014 1.40 GB 33 0 3,272
Yasser Al-Qurashi 1 torrent 29/12/2014 1.59 GB 25 0 1,193
Abdulhadi Kanakri 2 torrent 29/12/2014 1.48 GB 29 0 2,574
Abdulmohsen Al-Harthi -- torrent 29/12/2014 605.18 MB 28 0 1,411
Abdullah Aljohani 7 torrent 28/12/2014 1.10 GB 45 1 9,826
Omar AlQazabri (Warsh An Nafea)(Updated) 6 torrent 27/06/2014 1.69 GB 33 0 8,599
Mahmoud Khalil Al-Hussary(MJWAD)(Updated 2) 10 torrent 27/06/2014 1.05 GB 34 0 9,750
Abdullah Khayyat (Updated 2) 2 torrent 27/06/2014 1.05 GB 36 0 3,363
Nasser Al-Qatami 27 torrent 26/11/2013 1.10 GB 60 0 37,606
Khalifah At-Tonaeijy (Updated2) 5 torrent 26/06/2013 677.33 MB 30 0 9,595
Abdulbasit Abdulsamad Mojawwad High Quality 111 torrent 21/03/2013 3.25 GB 97 1 43,622
Mohammad Jibreel (updated) 16 torrent 23/09/2012 1.32 GB 36 1 14,620
Hani Arrifai (updated) 11 torrent 23/09/2012 2.05 GB 31 2 9,223
Abdullah Basfer 6 torrent 03/09/2012 1.37 GB 42 0 10,897
Nabil Ar-Rifai (Updated) 4 torrent 31/08/2012 1.57 GB 29 0 7,091
Mustafa Ismail ( New - High Quality) 24 torrent 31/08/2012 1.60 GB 33 1 11,576
Ahmad Al Ajmi - Every Ayah (verse) in one file- 94 torrent 16/02/2012 737.36 MB 37 0 17,998
Mishary Alafasy - Every Ayah (verse) in one file- 52 torrent 16/02/2012 1.61 GB 36 1 12,180
Abdulbasit Abdulsamad (Mojawwad) - Every Ayah (verse) in one file- 94 torrent 16/02/2012 3.16 GB 30 0 9,305
Quran Flash 45 torrent 10/02/2012 19.11 MB 30 0 14,437
Quran Flash (Warsh) 28 torrent 10/02/2012 53.60 MB 32 0 16,236
Quran Flash ( Shmarly Musshaf) 10 torrent 10/02/2012 31.71 MB 30 0 4,167
Quran flash ( Tajweed ) 23 torrent 10/02/2012 55.78 MB 31 0 12,589
Quran flash (Urdu Language) 3 torrent 10/02/2012 39.92 MB 27 0 2,832
Musshaf Qaloon (Libya Vesion) 13 torrent 04/02/2012 78.38 MB 26 0 2,974
Sahl Yaaseen (Updated) 6 torrent 13/10/2011 1.29 GB 30 0 4,022
Ahmad Al-Hawashy 3 torrent 13/10/2011 1.22 GB 30 0 3,984
Abdulbari Ath-Thubaity (Updated) 5 torrent 12/10/2011 1.06 GB 30 0 6,788
Khalid Alqahtani (Updated) 24 torrent 07/10/2011 1.48 GB 33 1 11,720
Maher Al-Muaiqly (Updated) 134 torrent 06/10/2011 1.21 GB 143 3 121,076
Zaki Daghistani (Updated) 3 torrent 06/10/2011 2.03 GB 29 0 4,534
Mohammed Al-Muhasny (Updated) 17 torrent 06/10/2011 1.65 GB 32 0 9,574
Musshaf Almadinah - Qaloon [PDF] 14 torrent 16/06/2011 93.67 MB 29 0 5,387
Musshaf Almadinah - Warsh A'n Naf'a [PDF] 11 torrent 16/06/2011 88.75 MB 33 0 6,813
Musshaf Almadinah - Hafs A'n Asim [PDF] 13 torrent 16/06/2011 102.07 MB 33 0 6,091
Translation of Quran In anko language [PDF file] -- torrent 29/04/2011 175.63 MB 25 0 1,200
Translation of Quran In chinese language [PDF file] -- torrent 29/04/2011 173.86 MB 28 0 1,518
Translation of Quran In portuguese language [PDF file] 2 torrent 29/04/2011 135.05 MB 27 0 1,519
Translation of Quran In melbari language [PDF file] 1 torrent 29/04/2011 169.20 MB 27 0 1,073
Translation of Quran In indonesian language [PDF file] -- torrent 29/04/2011 169.24 MB 28 0 2,676
Translation of Quran In hausa language [PDF file] 3 torrent 29/04/2011 124.26 MB 29 0 1,264
Translation of Quran In french language [PDF file] 4 torrent 29/04/2011 125.46 MB 28 0 5,749
Translation of Quran In iranon-filipino language [PDF file] 2 torrent 29/04/2011 136.18 MB 30 0 1,348
Translation of Quran In english language [PDF file] 10 torrent 29/04/2011 123.66 MB 29 0 12,498
Translation of Quran In [Chinese] 1 torrent 28/04/2011 221.39 MB 29 0 1,640
Saad Alghamdi [Turkish Translation] 6 torrent 28/04/2011 696.90 MB 31 0 3,288
Saad Alghamdi [Kurdish Translation] 4 torrent 28/04/2011 1.02 GB 28 0 2,336
C. Haj Muhannad Al-Tayyib (Warsh An nafi) [Tamazight Translation] 3 torrent 28/04/2011 630.66 MB 28 0 2,273
Mohammed Alminshawi [Urdu Translation] 1 torrent 28/04/2011 2.09 GB 29 0 2,405
Mishary Alafasy [Spanish Translation] 2 torrent 28/04/2011 1.31 GB 28 0 2,141
Abdullah Basfer [English Translation] 3 torrent 28/04/2011 2.58 GB 29 0 5,810
Abdulbasit Abdulsamad [Urdu Translation] 4 torrent 28/04/2011 1.22 GB 30 0 3,226
Akram Alalaqmi 2 torrent 08/04/2011 1.51 GB 27 0 3,844
Muftah Alsaltany -- torrent 08/04/2011 1.42 GB 23 0 2,221
Mohammad Al-Abdullah (Albizi and Qunbol A'n Ibn Katheer) 1 torrent 08/04/2011 665.81 MB 26 0 3,714
Mohammad Saleh Alim Shah 2 torrent 08/04/2011 1.20 GB 25 0 4,166
Waleed Alnaehi 3 torrent 08/04/2011 1.29 GB 26 0 3,757
Ali Hajjaj Alsouasi 3 torrent 08/04/2011 1.66 GB 27 0 3,005
Yousef Alshoaey 2 torrent 08/04/2011 1.48 GB 25 0 2,578
Saber Abdulhakm 7 torrent 07/04/2011 603.01 MB 26 0 3,797
Khalid Almohana 4 torrent 13/03/2011 614.56 MB 27 1 3,674
Alzain Mohammad Ahmad 28 torrent 13/03/2011 960.67 MB 35 0 13,789
Ahmad Nauina 6 torrent 13/03/2011 1.62 GB 29 0 6,553
Alashri Omran 1 torrent 13/03/2011 599.93 MB 25 0 3,178
Ahmad Saud 14 torrent 11/03/2011 36.58 MB 30 0 15,186
Aadel Alkalbani 11 torrent 08/03/2011 632.32 MB 32 0 13,579
Mahmood AlSheimy (Dorai An Al-Kisa'ai) 2 torrent 25/01/2011 1.65 GB 26 0 2,823
Mohammad Al-Baraak 49 torrent 27/08/2009 264.44 MB 37 0 24,923
Abdulmohsin Al-Obaikhan 11 torrent 27/08/2009 1.02 GB 28 1 3,570
Yahya Hawa 11 torrent 27/08/2009 658.20 MB 28 0 5,346
Khalid Abdulkhafi 2 torrent 27/08/2009 1.20 GB 28 1 4,154
Ali Alhuthaifi (Qalon A'n Nafi) 24 torrent 27/08/2009 1.44 GB 43 1 16,059
Shirazad Taher 4 torrent 27/08/2009 1.55 GB 30 0 5,581
Mohammad Abdulhakeem Saeed Al-Abdullah (Al-Dorai A'n Al-Kisa'ai) 2 torrent 27/08/2009 1.73 GB 27 0 2,967
Abdulbary Mohammad 5 torrent 27/08/2009 870.49 MB 29 1 5,127
Yasser Al-Mazroyee 4 torrent 27/08/2009 586.07 MB 23 0 3,484
Saud Al-Shuraim with Abdulrahman Alsudaes [Urdu translation] 20 torrent 04/06/2009 2.01 GB 37 0 9,958
AbdulBaset AbdulSamad with Naeem Sultan [Pickthall Translation](ENGLISH) 16 torrent 31/05/2009 1.99 GB 32 0 4,435
AbdulBaset AbdulSamad with Ibrahim Walk [Saheeh Intl Translation(ENGLISH)] 6 torrent 31/05/2009 5.95 GB 30 0 4,272
Mustafa Al-Lahoni 21 torrent 25/05/2009 558.26 MB 28 0 16,645
Malaysians Reciters (14 Reciters from Malaysia Country) 7 torrent 22/05/2009 683.51 MB 29 0 9,728
Mohammad Abdulkareem 7 torrent 21/05/2009 1.23 GB 31 0 8,373
Jamal Shaker Abdullah 1 torrent 13/04/2009 618.12 MB 29 0 5,880
Abdulmohsen Alqasim 5 torrent 11/03/2009 868.51 MB 35 0 13,144
Abdulrahman Alsudais 96 torrent 26/02/2009 1.14 GB 101 1 170,104
Mustafa Raad Al-Azawi 7 torrent 31/07/2008 1.36 GB 29 0 6,650
Mahmood Ali Albana (Muratal) 22 torrent 31/07/2008 1.45 GB 40 0 23,238
Mahmood Ali Albana (Mujawwad) 15 torrent 31/07/2008 3.64 GB 37 0 15,997
Ali Alhuthaifi 40 torrent 03/04/2008 620.76 MB 56 0 63,863
Mohammad Ayyub 31 torrent 03/04/2008 669.50 MB 46 0 44,599
Tawfeeq As-Sayegh 15 torrent 14/03/2008 1.34 GB 35 0 27,626
Emad Zuhair Hafth 5 torrent 14/03/2008 596.24 MB 30 0 8,518
AbdurRashid Sufi (As-Soosi An Abi Amer) 4 torrent 14/03/2008 1.88 GB 31 1 14,850
Abdulwadood Haneef 18 torrent 14/03/2008 0.98 GB 30 0 20,515
Abdulbasit Abdussamad (Warsh an Nafi) 45 torrent 14/03/2008 1.86 GB 38 1 34,917
Salah Albudair 11 torrent 13/03/2008 1.66 GB 33 0 21,131
Mohd Altablawi 36 torrent 13/03/2008 1.59 GB 48 1 36,029
Aleyoon Alkoshi 15 torrent 13/03/2008 1.43 GB 45 0 37,473
Saad Alghamdi 161 torrent 13/03/2008 2.66 GB 127 4 198,788
Abdulbasit Abdulsamad 67 torrent 13/03/2008 2.51 GB 83 1 114,383
Ibrahim Alakhdar 14 torrent 13/03/2008 691.68 MB 30 0 18,004
Ahmed Alajmi 148 torrent 13/03/2008 1.78 GB 101 3 180,900
Abdulaziz Al-Ahmad 13 torrent 13/03/2008 1.58 GB 35 0 18,411
Abdulbasit Abdulsamad Mojawwad 241 torrent 10/03/2008 526.05 MB 67 1 169,882