സൂറ

سورة ഫാതിഹ
بصوت القارئ ഇബ്റാഹീം അസ്സഅദാന്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്