സൂറ

سورة ജിന്ന്
بصوت القارئ അബ്ദുല് അസീസ് അല് അഹ്മദ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്