സൂറ

سورة അന്‍കബൂത്‌
بصوت القارئ ആദില് കല്ബാനി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്