സൂറ

سورة ആലുഇംറാന്
بصوت القارئ reciter title
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്