സൂറ

سورة ഫുസ്വിലത്ത്
بصوت القارئ ഇബ്റാഹീം അബ്കര്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്