സൂറ

سورة ഇന്ഷിറാഹ്
بصوت القارئ ഇബ്റാഹീം അബ്കര്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്