സൂറ

سورة മുര്സലാത്ത്
بصوت القارئ reciter title
برواية ഇബ്നു കസീറില് നിന്നും ബസ്സിയും ഉദ്ധരിക്കുന്നത്