സൂറ

سورة സബഅ്‌ - آية 49
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
قُلۡ جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَمَا يُبۡدِئُ ٱلۡبَٰطِلُ وَمَا يُعِيدُ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്