സൂറ

سورة ഫുസ്വിലത്ത് - آية 1
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
حمٓ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്