സൂറ

سورة ഫുസ്വിലത്ത് - آية 32
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
نُزُلٗا مِّنۡ غَفُورٖ رَّحِيمٖ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്