സൂറ

سورة ഖലം - آية 1
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
نٓۚ وَٱلۡقَلَمِ وَمَا يَسۡطُرُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്