സൂറ

سورة ഖലം - آية 10
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ مَّهِينٍ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്