സൂറ

سورة ഖലം - آية 14
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്