സൂറ

سورة ഖലം - آية 19
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
فَطَافَ عَلَيۡهَا طَآئِفٞ مِّن رَّبِّكَ وَهُمۡ نَآئِمُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്