സൂറ

سورة ഖലം - آية 22
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
أَنِ ٱغۡدُواْ عَلَىٰ حَرۡثِكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰرِمِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്