സൂറ

سورة ഖലം - آية 28
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
قَالَ أَوۡسَطُهُمۡ أَلَمۡ أَقُل لَّكُمۡ لَوۡلَا تُسَبِّحُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്