സൂറ

سورة ഖലം - آية 30
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
فَأَقۡبَلَ بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ يَتَلَٰوَمُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്