സൂറ

سورة ഖലം - آية 31
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
قَالُواْ يَٰوَيۡلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَٰغِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്