സൂറ

سورة ഖലം - آية 38
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
إِنَّ لَكُمۡ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്