സൂറ

سورة ഖലം - آية 40
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
سَلۡهُمۡ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്