സൂറ

سورة ഖലം - آية 47
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
أَمۡ عِندَهُمُ ٱلۡغَيۡبُ فَهُمۡ يَكۡتُبُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്