സൂറ

سورة ഖലം - آية 52
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ لِّلۡعَٰلَمِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്