സൂറ

سورة ഹാഖ - آية 23
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
قُطُوفُهَا دَانِيَةٞ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്