സൂറ

سورة ഹാഖ - آية 40
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
إِنَّهُۥ لَقَوۡلُ رَسُولٖ كَرِيمٖ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്