സൂറ

سورة ഹാഖ - آية 49
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
وَإِنَّا لَنَعۡلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്