സൂറ

سورة ഹാഖ - آية 5
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهۡلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്