സൂറ

سورة നൂഹ് - آية 13
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
مَّا لَكُمۡ لَا تَرۡجُونَ لِلَّهِ وَقَارٗا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്